Čas od zimného slnovratu


Oznamy

Podnet pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK


Podnet pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne

b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.