Čas od zimného slnovratu


Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied - pobočka Banská Bystrica

Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV) je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie.

Pobočka v Banskej Bystrici zastrešuje personálnym obsadením a svojou činnosťou Banskobystrický kraj.

Poslaním SAS-u je najmä:
1. Šíriť vedecké poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vedných disciplín.
2. Prispievať k rozvoju astronómie na Slovensku.
3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov.
4. Poskytovať svojim členom pomoc v ich vedeckej a odbornej práci.
5. Usporadúvať národné a medzinárodné vedecké podujatia.
6. Vyvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
7. Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, astronomickými zariadeniami, výskumnými a inými pracoviskami.
8. Spolupracovať s obdobnými organizáciami v Slovenskej republike a rozvíjať styky s Európskou astronomickou spoločnosťou a so spoločnosťami s podobným zameraním v zahraničí.

Výkonný výbor:
Predseda: Mgr. Juraj Škvarka (juraj.skvarka@gmail.com)
Tajomník: Mgr. Stanislav Kaniansky (sky@planetarium.sk)
Hospodár: Mgr. Beata Zimnikovalová (zimnikovalova@astrobb.sk)


Stránky organizácie